top of page

Conditie

Algemene verkoopvoorwaarden

domein

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij ASR KUTSCHE zie imprint die zijn gemaakt door particuliere klanten.

Particuliere klanten in deze zin zijn personen met een woonplaats en een afleveradres in de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover de door hen bestelde goederen niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Zakelijke klanten wordt gevraagd om bestellingen te plaatsen op de bestelpagina's die toegankelijk zijn via de zakelijke klantenlogin [link naar zakelijke klantenlogin].

 

sluiting van het contract

De presentatie van onze goederen en het verlenen van de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen, vormen een concreet aanbod van onze kant om een verkoopcontract af te sluiten.

Door het plaatsen van uw bestelling accepteert u het aanbod en komt de koopovereenkomst tot stand.

U ontvangt een orderbevestiging per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.

 

prijzen en verzendkosten

De toegekende prijzen zijn eindprijzen inclusief omzetbelasting. Het bedrag dat wordt getoond op het moment van de bindende bestelling is van toepassing. Er zijn ook verzendkosten, die afhankelijk zijn van de verzendmethode en de grootte en het gewicht van de goederen die je hebt besteld. Meer informatie over de details vindt u onder de verzendkosten. Wij dragen de reguliere kosten voor het terugzenden van de goederen die ontstaan als u de goederen retourneert door gebruik te maken van uw herroepingsrecht [link naar "herroepingsrecht"]. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, vergoeden wij u ook de verzendkosten .

 

betaling

Betaling geschiedt bij levering door

- Debetkosten

- Betaling vooraf

- Factuur

 

late betaling

Indien u met betaling in gebreke bent, heeft ASR KUTSCHEN het recht om achterstallige rente te vorderen van 5 procentpunten boven de door de Deutsche Bundesbank voor het tijdstip van de bestelling aangekondigde basisrentevoet per jaar. Indien ASR KUTSCHEN door vertraging aantoonbaar hogere schade heeft geleden, is ASR KUTSCHEN gerechtigd deze te doen gelden.

 

retentierecht

De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

levering

(1) Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres binnen

- Duitsland (2) Indien overmacht (natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag) de levering of enige andere dienst blijvend onmogelijk maakt, is de nakomingsplicht van ASR KUTSCHEN uitgesloten. ASR KUTSCHEN zal reeds betaalde bedragen direct terugbetalen.

(3) ASR KUTSCHEN kan de nakoming ook weigeren indien dit een inspanning vergt die schromelijk onevenredig is aan het belang van de klant bij de nakoming van de koopovereenkomst, rekening houdend met de inhoud van de koopovereenkomst en de eisen van goede trouw. ASR KUTSCHEN zal reeds betaalde bedragen direct terugbetalen.

(4) Volumineuze goederen (pakketten met een inhoud van meer dan 1 vierkante meter) worden meestal geleverd door een expediteur. ASR KUTSCHEN wijst er uitdrukkelijk op dat deze goederen niet in huis worden gedragen.

 

Voordelige verzendmethode voor retouren

(1) Gebruik bij het retourneren van de goederen en accessoires indien mogelijk de originele verpakking, ook als deze is beschadigd door een opening voor de functietest.

(2) Gebruik voor het retourneren het volledig gefrankeerde en geadresseerde retourlabel dat bij de levering van de goederen is gevoegd. Dit is de eenvoudigste en goedkoopste verzendoptie. U bent niet verplicht om gebruik te maken van dit retourproces. Kies je echter voor een onnodig dure verzendmethode, dan kan het zijn dat je genoodzaakt bent om ons de hogere kosten te betalen in vergelijking met een goedkopere verzendmethode.

 

eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van ASR KUTSCHEN totdat alle vorderingen op de klant uit het koopcontract volledig zijn voldaan. Zolang dit eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de klant de goederen niet doorverkopen of vervreemden; in het bijzonder mag de klant geen enkel gebruik van de goederen contractueel aan derden verlenen.

 

defect rechten

(1) Een product dat reeds defect was bij levering (garantiegeval) zal door ASR KUTSCHEN worden vervangen door een product dat vrij is van gebreken of vakkundig gerepareerd (nalevering) naar keuze van de klant en op kosten van ASR KUTSCHEN. De klant wordt geïnformeerd dat er geen garantiegeval is als het product de overeengekomen kwaliteit had op het moment van risico-overdracht. Met name in de volgende gevallen is er geen garantiegeval:

a) in geval van schade veroorzaakt door misbruik of oneigenlijk gebruik door de klant,

b) voor schade veroorzaakt door de blootstelling van de producten aan schadelijke invloeden van buitenaf (met name extreme temperaturen, vochtigheid, ongebruikelijke fysieke of elektrische belasting, spanningsschommelingen, bliksem, statische elektriciteit, vuur).

(2) Verder geeft ASR KUTSCHEN geen garantie voor een defect dat is ontstaan als gevolg van ondeskundige reparaties door een niet door de fabrikant geautoriseerde servicepartner.

(3) Indien de door de klant gewenste soort aanvullende prestatie (vervangende levering of reparatie) een inspanning vereist die, gelet op de prijs van het product, rekening houdend met de inhoud van het contract en de eisen van goede trouw, in grote mate onevenredig is aan het belang van de klant bij nakoming - met name de waarde van het koopobject in een defectvrije staat, de betekenis van het gebrek en de vraag of de andere soort vervolgprestatie zonder noemenswaardige nadelen voor de klant kan worden gebruikt - de de vordering van de klant is beperkt tot het andere type van latere prestatie. Het recht van ASR KUTSCHEN om deze andere vorm van aanvullende prestatie onder voornoemde voorwaarde te weigeren, blijft onaangetast.

(4) Zowel bij reparatie als bij vervangende levering is de klant verplicht het product op kosten van ASR KUTSCHEN onder vermelding van het ordernummer naar het door ASR KUTSCHEN opgegeven retouradres te sturen. Alvorens in te zenden dient de klant de door hem ingebrachte voorwerpen uit het product te verwijderen. ASR KUTSCHEN is niet verplicht het product te onderzoeken op de installatie van dergelijke objecten. ASR KUTSCHEN is niet aansprakelijk voor het verlies van dergelijke artikelen, tenzij bij terugname van het product voor ASR KUTSCHEN onmiddellijk duidelijk was dat een dergelijk artikel in het product was geplaatst (in dit geval zal ASR KUTSCHEN de klant informeren en de item klaar voor de klant om af te halen; de klant draagt de gemaakte kosten). Bovendien moet de klant, voordat hij een product opstuurt voor reparatie of vervanging, indien nodig aparte reservekopieën maken van de systeemsoftware op het product, de applicaties en alle gegevens op een aparte gegevensdrager en alle wachtwoorden deactiveren. Aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt niet aanvaard. Evenzo, nadat het gerepareerde of vervangende product aan de klant is geretourneerd, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de software en gegevens te installeren en de wachtwoorden opnieuw te activeren.

(5) Als de klant de goederen opstuurt om een vervangend product te krijgen, is de terugzending van het defecte product gebaseerd op de volgende bepaling: Als de klant de goederen tussen levering en terugzending in een defectvrije staat heeft kunnen gebruiken, heeft de waarde van de bij hem afgenomen goederen vergoedt. De klant moet een vergoeding betalen voor verlies of verdere verslechtering van de goederen die niet door het gebrek zijn veroorzaakt en voor de onmogelijkheid om de goederen die niet door het gebrek zijn veroorzaakt te overhandigen in de periode tussen levering van de goederen en terugzending van de goederen. De klant is geen vergoeding verschuldigd voor de verslechtering van de goederen veroorzaakt door het beoogde gebruik van de goederen. De verplichting tot compensatie van de waarde geldt niet voor het retourneren van een defect product in een garantiegeval,

a) als het gebrek dat recht geeft op herroeping pas aan het licht is gekomen tijdens de verwerking of transformatie,

b) indien ASR KUTSCHEN verantwoordelijk is voor de verslechtering of het verlies of indien de schade ook bij ASR KUTSCHEN zou zijn opgetreden,

c) indien de beschadiging of het verlies zich heeft voorgedaan bij de klant, hoewel hij de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die hij in zijn eigen zaken betracht.

(6) De verplichting van de klant om schadevergoeding te betalen in geval van schending van de verplichting tot terugzending van de goederen waarvoor de klant verantwoordelijk is, is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

(7) De klant kan ervoor kiezen om het contract te herroepen of de aankoopprijs te verlagen als de reparatie of vervangende levering niet binnen een redelijke termijn leidt tot een contractuele toestand van het product.

(8) Daarnaast kunnen er in het kader van een door de fabrikant verleende garantie ook aanspraken op de fabrikant bestaan die gebaseerd zijn op de daarbij behorende garantievoorwaarden.

(9) De wettelijke garantie van ASR KUTSCHEN eindigt twee jaar na levering van de goederen. De deadline gaat in zodra de goederen zijn ontvangen.

 

Aansprakelijkheid

(1) In het geval van lichte nalatigheid is ASR KUTSCHEN alleen aansprakelijk voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen en beperkt tot de voorzienbare schade. Deze beperking is niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen of gezondheid. ASR KUTSCHEN is niet aansprakelijk voor overige schade ontstaan door lichte nalatigheid als gevolg van een gebrek aan het gekochte.

(2) Ongeacht of ASR KUTSCHEN schuldig is, blijft de aansprakelijkheid van ASR KUTSCHEN in geval van frauduleuze verzwijging van het gebrek of het aannemen van een garantie onaangetast. De fabrieksgarantie is een garantie van de fabrikant en houdt niet de acceptatie van een garantie door ASR KUTSCHEN in.

(3) ASR KUTSCHEN is ook verantwoordelijk voor de onopzettelijke onmogelijkheid van levering die optreedt tijdens de vertraging, tenzij de schade zou zijn opgetreden zelfs als de levering op tijd was uitgevoerd.

(4) De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en werknemers van ASR KUTSCHEN voor door hen veroorzaakte schade door lichte nalatigheid is uitgesloten.

 

Toepasselijk recht:

Op de tussen u en ASR KUTSCHEN gesloten overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-koopverdrag. Dit laat onverlet de dwingende bepalingen van de staat waar u uw gewone verblijfplaats heeft.

 

plaats van jurisdictie

Indien u, in tegenstelling tot uw gegevens bij de bestelling, na het sluiten van het contract geen woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft of uw woonplaats naar het buitenland verplaatst of uw woonplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld , is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de contractuele relatie [zetel van de exploitant van de online winkel].

 

geschillenbeslechting

Algemene informatie-eisen voor alternatieve geschillenbeslechting conform artikel 14 lid 1 ODR-VO en artikel 36 VSBG (Wet Beslechting Consumentengeschillen):

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op dit adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Slotbepalingen

(1) Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de rest van het contract niet aan, voor zover een contractpartner daardoor niet onredelijk benadeeld wordt.

(2) Wijzigingen of aanvullingen op dit contract dienen schriftelijk te geschieden.

bottom of page